Allmänna villkor

Allmänna villkor

 1. TILLÄMPLIGHET M M
  Dessa allmänna försäljningsvillkor är tillämpliga på alla leveranser från Dunlop Hiflex AB och utesluter tillämpning av köparens eventuella inköpsvillkor eller andra allmänna villkor. För avvikelse från dessa allmänna försäljningsvillkor krävs skriftlig överenskommelse mellan parterna.
 2. ANBUD OCH ACCEPT
  Bindande avtal om leverans uppkommer först sedan skriftlig orderbekräftelse har lämnats av Dunlop Hiflex. Avviker Dunlop Hiflex orderbekräftelse genom tillägg, inskränkning eller förbehåll ifrån köparens order och köparen inte vill godta dessa ändringar, ska köparen inom tio (10) dagar skriftligen meddela Dunlop Hiflex detta för att inte bli bunden av orderbekräftelsen.
 3. KVANTITET, VIKT
  För att utgöra avtalsenlig leverans får levererad vikt eller kvantitet av varan avvika från avtalad vikt eller kvantitet med högst tio (10) procent utan påverkan på avtalat pris.
 4. PRODUKTINFORMATION
  Uppgift om vikt, dimensioner, prestanda, pris samt tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial, prislistor och annan liknande produktinformation är ungefärlig och är endast bindande för Dunlop Hiflex i de fall Dunlop Hiflex uttryckligen i avtal hänvisar till förekommande uppgift.
 5. EMBALLAGE
  I anbud och avtal upptagna priser innefattar inte eventuellt emballage. Såvida inte annat skriftligen har överenskommits debiteras köparen av Dunlop Hiflex vid leveranstiden tillämpat pris.
 6. LEVERANS
  Såvida inte annat skriftligen har överenskommits mellan parterna ska varorna levereras Ex Works Dunlop Hiflex lager (INCOTERMS 2020). Vid småorder som skickas från Dunlop Hiflex tillkommer expeditionsavgift. I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser NL17.
 7. PRIS
  Det av Dunlop Hiflex vid leveransdagen tillämpade priset ska gälla om inte annat avtalats. Samtliga priser anges exklusive indirekta skatter såsom mervärdeskatt. Dunlop Hiflex har rätt att höja avtalat pris för det fall import- och/eller exporttull och allmänna avgifter införs eller höjs eller om råvarumaterialprisökning inträffat mellan dagen för avtalsslut och leveranstillfälle. Dunlop Hiflex har även rätt att höja avtalat pris i det fall valutakursförändring som överstiger 5 (fem) procent inträffat mellan dagen för avtalsslut och leveranstillfälle.
 8. BETALNINGSVILLKOR
  Om inget annat skriftligen avtalats gäller som betalningsvillkor femton (15) dagar netto. Vid försenad betalning är köparen skyldig att utge dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen samt betala avgift för betalningspåminnelse. Dunlop Hiflex har dessutom rätt att efter skriftligt meddelande till köparen avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker. Om köparen inte har betalt senast tre (3) månader efter förfallodagen har Dunlop Hiflex rätt att häva avtalet och erhålla ersättning för den skada Dunlop Hiflex lider.
 9. LEVERANSTID
  Om leveransförsening uppstår på grund av force majeure (se punkt 14) eller av annan orsak som Dunlop Hiflex inte svarar för ska leveranstiden förlängas med skälig tid. Därefter har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till Dunlop Hiflex fastställa en slutlig leveransfrist som inte får vara kortare än en vecka. För det fall Dunlop Hiflex inte kan leverera inom denna frist, och detta inte beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till Dunlop Hiflex frånträda avtalet. Köparen har inte någon rätt till skadestånd på grund av leveransförsening utom för det fall att grov vårdslöshet eller uppsåt kan läggas Dunlop Hiflex till last. Underlåter köparen att ta emot varan på avtalad dag ska Dunlop Hiflex ombesörja lagring av varan på köparens risk och bekostnad. Dunlop Hiflex har rätt att underlåta att fullfölja en leverans för det fall bolaget har befogad anledning att ifrågasätta köparens betalningsförmåga. Dunlop Hiflex har emellertid inte rätt att underlåta att fullfölja leveransen om köparen vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet som skäligen kan godtas av Dunlop Hiflex.
 10. ANSVAR FÖR FEL
  Dunlop Hiflex ansvarar för fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Vid sådana fel ska Dunlop Hiflex efter eget val och på egen bekostnad antingen avhjälpa felet eller utbyta den felaktiga varan. Dunlop Hiflex ansvarar inte för fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för varan har gått över till köparen eller normal förslitning eller försämring. Dunlop Hiflex ansvar omfattar endast fel som visar sig inom sex (6) månader räknat från den dag varan levererades. För det fall varan används mer intensivt än vad som har avtalats ska ansvarstiden förkortas i motsvarande grad. Anmärkning om fel i godset ska göras skriftligen utan dröjsmål efter det att felet upptäcktes eller borda ha upptäckts. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet. Om köparen underlåter att göra detta förlorar köparen sin rätt att göra felet gällande. Fel ska åtgärdas inom skälig tid. Om Dunlop Hiflex inte inom skälig tid utbyter felaktig vara eller del av vara eller avhjälper fel, och detta inte beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för, har köparen rätt att skriftligen fastställa en slutlig frist som inte får vara kortare än en vecka. För det fall Dunlop Hiflex inte åtgärdar felet inom denna frist har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till Dunlop Hiflex frånträda avtalet genom att återlämna den felaktiga varan till Dunlop Hiflex. Köparen har inte någon rätt till ersättning utöver återfående av erlagd köpeskilling. Dunlop Hiflex är inte skyldigt att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt skada. Reklamerar köparen och visar det sig inte föreligga något fel som Dunlop Hiflex har ansvar för har Dunlop Hiflex rätt till ersättning för det arbete och kostnader som reklamationen har orsakat bolaget.
 11. ANSVARSBEGRÄNSNING
  Dunlop Hiflex har inte något ansvar utöver vad som uttryckligen stadgas i dessa allmänna villkor eller i skriftligt avtal mellan parterna. Dunlop Hiflex ersätter exempelvis inte skada på fast eller lös egendom, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt skada utom för det fall att grov vårdslöshet eller uppsåt kan läggas Dunlop Hiflex till last. I den omfattning som Dunlop Hiflex åläggs produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla Dunlop Hiflex skadeslös.
 12. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
  All försåld egendom förblir Dunlop Hiflex egendom intill dess att full betalning har erlagts.
 13. RETURER
  Köparen har endast rätt att returnera vara efter skriftlig överenskommelse med Dunlop Hiflex och tillsammans med giltig retursedel. Returavdrag 25% av varuvärdet, undantaget småorder för vilka avgiften är högre. Köparen står för frakt. Retur av beställningsvara, uppkapade och / eller monterade produkter accepteras inte utan särskilt godkännande från Dunlop Hiflex. I övrigt hänvisas till Dunlop Hiflex returpolicy.
 14. FORCE MAJEURE
  Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar eller väsentligen försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådana omständigheter som avses i denna punkt.
 15. FÖRFARANDE VID TVIST
  Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska, om det omtvistade värdet uppgår till mer än femhundratusen (500 000) SEK, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. För det fall det omtvistade värdet uppgår till mindre än femhundratusen (500 000) SEK ska tvisten slutligt avgöras av allmän domstol. Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och parternas avtal i övrigt.

Ladda ner villkoren som PDF här.